Talnet navazuje spolupráce a zapojuje se do spolků podporujících mládež

Jedním z dlouhodobých cílů Talnetu je stát se součástí sítě organizací, které stejně jako my podporují nadání a pracují s podobnou cílovou skupinou. Zní to jako formální kroky, ale navázání spolupráce nám přináší nové možnosti a může být v budoucnu velice prospěšné. Čeho jsme zatím dosáhli a co je v plánu v blízké době?

Na jaře jsme se tak stali členem největšího spolku sdružujícího organizace pracující s dětmi a mládeží – České rady dětí a mládeže (ČRDM). Ta nás upozorňuje na aktuální témata a změny v oblasti práce s mládeží a zároveň pomáhá s organizačními věcmi jako je například problematika pojištění, dalšího vzdělávání pracovníků a další.

Dalším spolkem je Společnost pro vzdělávání a mládež (SVM) Českého svazu vědeckotechnických společností, která naší aktivitu velice přivítala a se kterou realizujeme v únoru první ze série seminářů o práci s talentovanými. Mimoto máme v plánu organizaci několika dalších akcí, které vám budeme postupně představovat.

V současné době jsme pak v procesu jednání s Českou středoškolskou unií (ČSU) ohledně možnosti Talnetu působit ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV), kde bychom zastupovali zájmy a hlas nadaných, motivovaných a talentovaných žáků základních a středních škol. Věříme, že přístupové rozhovory dopadnou dobře a v roce 2024 se staneme po čekatelské době řádnými členy této organizace.

Na rok 2023 je také v plánu zahájení přijímání do organizací World Council for Gifted and Talented Children a European Council for High Ability, které sdružují spolky na světové, resp. evropské úrovni věnující se rozvoji talentu a nadání.